Obchodní podmínky internetového obchodu

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávajícím je společnost Balkanova, s.r.o., se sídlem Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 28531299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148378.

Kupujícím je jiná osoba, která při objednávání zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://balkanova.eco.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí zněním obchodních podmínek, platným a účinným v okamžiku odeslání objednávky. Platné znění obchodních podmínek je kupujícímu přístupné v průběhu objednávání zboží v prostředí internetového obchodu a kupující má možnost si stáhnout k archivaci a reprodukci platné znění obchodních podmínek ve formátu PDF na internetové adrese https://balkanova.eco/obchodni-podminky/.

Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že souhlasí s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptuje.

V kupní smlouvě mohou prodávající a kupující sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Kupující objednává zboží z internetového obchodu prodávajícího ve webovém rozhraní obchodu vybráním zboží, které vloží do elektronického nákupního košíku, a určením jeho množství.

Pro přístup do sekcí internetového obchodu, ve kterých se nabízí zboží, jež je zakázáno prodávat osobám mladším 18 let, je kupující vyzván, aby potvrdil, že je starší 18 let.

Po dokončení výběru zboží vyplní kupující doručovací údaje a případné další náležitosti objednávkového formuláře a vybere způsob dodání a způsob platby.

Kupující se může v internetovém obchodě prodávajícího registrovat a objednávat ze svého zákaznického účtu, nebo může zboží objednat bez registrace.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje správnost všech uvedených údajů a svou vůli být objednávkou vázán. Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její obdržení na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím v objednávce nebo v zákaznickém účtu. Doručením tohoto potvrzení je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

Prodávající je vždy oprávněn, zejména s ohledem na charakter objednávky co do množství zboží nebo výše kupní ceny, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a není přístupná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady kupujícího na použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a kupující si je hradí sám.

III. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě prodávajícího může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat zboží.

Při registraci do zákaznického účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zákaznický účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

IV. Platební a dodací podmínky

Prodávající nabízí kupujícímu na výběr z více způsobů dodání zboží a způsobů platby a tuto nabídku průběžně upravuje a rozšiřuje. Aktuální nabídka možných způsobů dodání a možných způsobů platby spolu s informacemi o nákladech spojených s danými způsoby dodání a platby je dostupná z prostředí internetového obchodu. Způsoby dodání a platby možné pro konkrétní objednávku se zobrazují v objednávkovém formuláři.

Zboží je zasíláno na území České republiky a do dalších zahraničních zemí, jejichž aktuální výčet je uvedený v nabídce způsobů dodání a v objednávkovém formuláři.

Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, případně náklady spojené s vybraným způsobem platby. Balné není kupujícímu účtováno. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Nebylo-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku kupní cena splatná při převzetí zboží a v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Dodací lhůta na území České republiky činí nejvýše 6 pracovních dní od obdržení objednávky, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, nebo od obdržení platby na účet prodávajícího, zvolil-li kupující možnost platby předem, není-li v individuálních případech s kupujícím domluveno jinak. Při dodání do dalších zemí se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě, že některé zboží nebude moci být dodáno v uvedené dodací lhůtě, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a domluví jinou dodací lhůtu, případně kupujícímu umožní od smlouvy odstoupit.

V případě, že způsob dodání zboží bude v kupní smlouvě smluven jinak na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dodání.

Kupující je povinen v místě dodání, které určil v objednávce, převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na neúspěšný pokus o dodání.

Bude-li z důvodů na straně kupujícího sjednáno opakované doručování zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo v případě shledání poškození zboží při přepravě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží a podpisem dodacího listu nebo dokumentu obdobné povahy kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující nabývá vlastnictví k zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb buď v elektronické podobě zasílané na e‑mailovou adresu kupujícího, nebo v papírové podobě, a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu dodání.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, zašle kupující prodávajícímu písemně do čtrnácti dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@balkanova.eco. Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede své jméno a příjmení, adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, dále číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží kupující doručí na adresu prodávajícího Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, čisté a pokud možno v původním obalu, spolu s doložením prodejního dokladu. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak, aby nedošlo k jeho poškození. Kupující dále použije balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte vracené zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající v případě odstoupení od smlouvy v souladu s těmito ustanoveními přijaté peněžní prostředky vrátil bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Ustanovení § 1837 občanského zákoníku stanoví, ve kterých případech kupující nemůže odstoupit od smlouvy. Kupující mj. nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. Týká-li se nemožnost plnění pouze části zboží z objednávky, kontaktuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky a ověří, zda bude mít za těchto okolností kupující zájem na dodání zbývajícího zboží z objednávky, případně mu umožní od smlouvy odstoupit.

VI. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv vznikajících z vadného plnění, jakož i práv ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele), s přihlédnutím k upřesněním v těchto obchodních podmínkách.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc již při převzetí a která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je na kupujícím, aby prokázal, že věc měla vadu již při převzetí. Projeví-li se však vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Má-li věc vady, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné nebo jedná-li se o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nezvolí-li kupující své právo včas, prodávající odstraní vady podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Není-li to možné, bude nezvolení práva kupujícím včas považováno za volbu práva odstoupit od smlouvy.

Právo kupujícího z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo kupujícího z vadného plnění se nevztahuje zejména na poškození vzniklá mechanickým poškozením výrobku, nadměrným zatěžováním, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, které vzhledem k povaze a zřejmému určení výrobku není prostředím obvyklým nebo přiměřeným pro jeho používání, používáním v rozporu se zřejmým určením výrobku nebo doporučeními prodávajícího nebo výrobce, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o výrobek, provedením neoprávněného zásahu do výrobku či po provedení úprav kupujícím, vznikla-li vada v důsledku takové úpravy, elektrickým přepětím, dále na poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

V případě zjištěných vad zboží je kupující povinen prodávajícího o těchto vadách neprodleně informovat buď písemně na adrese: Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo elektronicky na adrese info@balkanova.eco nebo telefonicky na čísle +420 776 332 522. Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis reklamované vady.

Kupující současně zašle reklamované zboží na vlastní náklady a riziko doporučeně na adresu Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Ke zboží kupující přiloží kopii oznámení o vadách, aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. K reklamačnímu řízení kupující předloží kopii faktury nebo jiného dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamované zboží kupující řádně zabalí, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla být viditelně označena „REKLAMACE“. Neposílejte zboží do reklamace na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, je-li reklamované zboží nebo jeho součásti znečištěné, ledaže jde o znečištění obvyklé, a to až do doby řádného předání vyčištěného zboží kupujícím do reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Pracovník reklamačního oddělení prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

V případě zamítnutí reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po přijetí reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to zpravidla zasláním na adresu elektronické pošty kupujícího, nedohodne-li s ním jiný způsob.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Zboží předané k reklamaci bude kontrolováno pouze na vadu uvedenou kupujícím.

Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

V závislosti na způsobu vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu zboží z reklamace na adresu sdělenou kupujícím nebo zašle kupujícímu příslušnou peněžní částku na bankovní účet sdělený kupujícím.

Pokud kupující zaslané zboží z vyřízené reklamace nepřevezme a toto bude přepravcem vráceno prodávajícímu zpět, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady opakovaného zaslání, požádá-li o něj kupující, nebo si zboží z vyřízené reklamace vyzvednout osobně po telefonické domluvě na telefonním čísle +420 776 332 522 na adrese Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Opakované zaslání zboží z vyřízené reklamace bude podmíněno uhrazením nákladů opakovaného zaslání předem na bankovní účet sdělený kupujícímu prodávajícím.

V případě zamítnutí reklamace uhradí kupující prodávajícímu náklady na zaslání zboží ze zamítnuté reklamace kupujícímu. Zaslání zboží ze zamítnuté reklamace je podmíněno uhrazením nákladů na toto zaslání předem na bankovní účet sdělený kupujícímu prodávajícím. Na nepřevzetí, opakované zaslání, osobní vyzvednutí v případě zboží ze zamítnuté reklamace se jinak vztahují stejné podmínky jako na zboží z vyřízené reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo dle § 1924 občanského zákoníku. Právo je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů

Odesláním objednávky z internetového obchodu prodávajícího kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR”). Správce lze kontaktovat na adrese Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo na telefonním čísle 776 332 522 nebo na adrese elektronické pošty info@balkanova.eco.

Při objednávání z internetového obchodu prodávajícího je prodávajícím vyžadováno poskytnutí osobních údajů kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a sice jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany prodávajícího plnit.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále vedení uživatelského účtu, provedl-li kupující registraci v internetovém obchodě prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a nabízení obchodu a služeb. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nezbytnost pro plnění právní povinnosti prodávajícího podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Ze strany prodávajícího nedochází k rozhodování založenému na automatizovaném zpracování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Prodávající uloží osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z této smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o archivnictví a spisové službě. Nevyžaduje-li některý právní předpis po správci delší archivační dobu, uloží prodávající osobní údaje nejdéle po dobu 10 let. Osobní údaje týkající se zákaznického účtu budou zpracovávány do té doby, než jej kupující zruší.

Příjemci osobních údajů mohou být dopravci zboží objednaného z internetového obchodu prodávajícího, osoby zajišťující pro prodávajícího služby provozování internetového obchodu a osoby zajišťující pro prodávajícího marketingové služby.

Zpracování osobních údajů může pro správce provádět zpracovatel, se kterým má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, které prodávající zpracovává, podle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

O podmínkách ochrany osobních údajů dále viz dokument prodávajícího Podmínky ochrany osobních údajů, umístěný na internetové adrese https://balkanova.eco/osobni-udaje/ a dostupný prostřednictvím odkazu umístěného v zápatí webových stránek internetového obchodu.

Prodávající používá ke sběru anonymních dat, k analytickým účelům a k personalizaci nabídky ve svém internetovém obchodě tzv. soubory cookie. Tím, že na stránkách internetového obchodu setrvá, vyjadřuje kupující souhlas s jejich používáním.

IX. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2018.

Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající může znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Předchozí znění obchodních podmínek jsou k dispozici na vyžádání u prodávajícího.

Prodávajícího lze kontaktovat na adrese Balkanova, s.r.o., Karoliny Světlé 321/23, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo na telefonním čísle 776 332 522 nebo na adrese elektronické pošty info@balkanova.eco.